Νομοθεσία

ΠΔ.1/8-01-2013

ΦΕΚ.1232-11/04/2012 
εφαρμογή κανονισμού 
(ΕΚ) 842/2006

Ν . 3982-2011 ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΦΕΚ B2540_2011
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ

K.Y.A. 18694-658-E 103

K.Υ.Α. 454-22-Φ.Γ.9.6.4.

K.Υ.Α. 9030-589-Φ.Γ.9.6.4.(Γ)

K.Υ.Α. 7667-520-Φ.Γ.9.6.4.(Γ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ K.Υ.Α. 7667-520-Φ.Γ.9.6.4.(Γ)